6 iš 10 Panevėžio miesto savivaldybės valdomų įmonių į biudžetą šiemet yra paskyrusios dividendus ir pelno įmokas, kurios siekė 1,1 mln. eurų. Tai rodo naujausia Valdymo koordinavimo centro parengta 2018 metų Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių (SVĮ) veiklos rezultatus apibendrinančioji ataskaita.

„Po 6 metų pertraukos sugrįžtame į nuodugnesnę Lietuvos SVĮ stebėseną. Pernai Vyriausybės suteikti įgaliojimai leido stebėti ir rinkti informaciją apie SVĮ veiklas, siekiant didesnio jų veiklos viešumo ir skaidrumo. Tai yra pavyzdinė iniciatyva plėsti gerojo valdymo principų taikymą, labiausiai pasiteisinusias valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdysenos praktikas įgyvendinant ir savivaldybėse.

Didžiųjų Lietuvos miestų SVĮ iš esmės savo dydžiu ir veiklos apimtimis prilygsta VVĮ, todėl negalime į jas žiūrėti pro pirštus ir palikti tik savivaldybių priežiūrai. Tikimės, kad periodiškai rengiama SVĮ ataskaita taps papildomu įrankiu įmonių priežiūros ir gerojo valdymo principų diegimo procese, nes turime pripažinti, kad šioje srityje trūksta sistemiškumo, viešumo ir kontrolės mechanizmų“, – sako Valdymo koordinavimo centro funkcijas atliekančios VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius Vidas Danielius. 

Šiemet  dividendus ir pelno įmokas iš savo valdomų įmonių gavo mažiau nei pusė Lietuvos savivaldybių. Iš viso tik penktadalis visų šalies SVĮ (46 įmonės) paskirtais dividendais ir pelno įmokomis papildė savivaldybių biudžetus. Bendra SVĮ grąža savivaldybėms sumažėjo beveik trečdaliu (29,1 proc.) ir tesiekė 16 mln. eurų.

SVĮ portfelio pardavimo pajamos augo trečius metus iš eilės ir 2018 metais išaugo iki 953,2 mln. eurų. Didžiausios įtakos SVĮ portfelio apyvartos šuoliui turėjo šilumos tinklų sektoriaus pardavimo pajamų augimas.

Bendrai SVĮ uždirbo 45,6 mln. eurų grynojo pelno – tai 8,9 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Lyginant didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybes su ankstesniais metais grynasis pelnas augo tik Klaipėdos ir Panevėžio miestų SVĮ, o Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų SVĮ – mažėjo.

Panevėžio miesto SVĮ portfelių pardavimo pajamos 2018 metais išaugo apie 3 proc. ir siekė 68,6 mln. eurų. Šiam pokyčiui didžiausios įtakos turėjo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro“, kurio didžiausią akcijų dalį (39,8 proc. akcijų) valdė Panevėžio miesto savivaldybė, pajamų augimas 45,4 proc. iki 4,7 mln. eurų dėl didesnio priimtų ir sutvarkytų atliekų kiekio.

Panevėžio miesto SVĮ portfelio grynasis pelnas pernai išaugo beveik du kartus – iki  6,6 mln. eurų. Didžiausiu augimu išsiskyrė AB „Panevėžio energija“, kurios pelnas padidėjo 2,8 karto – nuo 1,9 mln. eurų iki 5,2 mln. eurų.

Į Panevėžio miesto savivaldybės biudžetą šiemet įnešta 1,1 mln. dividendų ir pelno įmokų, kurias paskyrė AB „Panevėžio energija“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Panevėžio specialus autotransportas“, AB „Panevėžio butų ūkis“, UAB „Grauduva“, UAB „Panevėžio būstas“.

Iš viso pernai veiklą vykdė 250 SVĮ. Vidutiniškai kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje yra 4 SVĮ ir tik vienintelė Panevėžio rajono savivaldybė neturi nei vienos SVĮ kontrolinio akcijų paketo.

Detaliau susipažinti su naujausiomis Valdymo koordinavimo centro parengtomis ataskaitomis, kuriose pateikiami visų Lietuvos valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių duomenys, galima internetinėje Valdymo koordinavimo centro svetainėje https://vkc.sipa.lt/vkc-ataskaitos/.

Apie Valdymo koordinavimo centrą

Valdymo koordinavimo centras yra Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų VVĮ valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalbą formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais. Nuo 2019 m. metų Valdymo koordinavimo centras stebi ir analizuoja bei reguliariai rengia metines SVĮ veiklos rezultatus apibendrinančias ataskaitas. Valdymo koordinavimo centras atstovauja Lietuvą EBPO valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupėje. Vienintelė VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“  savininkė yra valstybė.