Savivaldybės turtas- 231699,98 tūkst. Eur.

Savivaldybės įsipareigojimai – 6155,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto pajamos – 88265,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto išlaidos – 87331,1 tūkst. Eur.

Panevėžio miesto Savivaldybės  savivaldybės biudžeto kontrolės ir audito tarnyba merui ir Tarybos nariams pateikė 2018 m. audito ataskaitą. Joje įvertinus 75 biudžetinių įstaigų, 5 viešųjų įstaigų, 77 asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius bei Savivaldybės iždo ataskaitų rinkinį konstatuojama:

“Ne visi Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenys teisingi.
Savivaldybės administracija nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.

– nustatytais atvejais išlaidas susijusias su nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkomaisiais statybos ir tvarkomaisiais paveldosaugos darbais (433,3 tūkst. Eur), bei mokymo lėšas (1330,8 tūkst. Eur) dviem nevalstybinėms mokykloms suplanavo ir apskaitė netinkamuose išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsniuose. Šių duomenų apimtimi dalis Panevėžio miesto savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio straipsnių padidinti arba pamažinti.

Panevėžio lopšeliuose-darželiuose „Žvaigždutė“ ir „Vaivorykštė vykdžius aplaidžią išlaidų apskaitą (išlaidų suma atitinkamai 629,6 tūkst. Eur ir 504,1 tūkst. Eur), negalėjome patvirtinti, kad išlaidos nurodytos tinkamuose Biudžeto vykdymo ataskaitų straipsniuose. Todėl šių duomenų apimtimi negavome patvirtinimų ir Panevėžio miesto savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui.

Panevėžio miesto savivaldybės įsipareigojimai kredito įstaigoms už Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimą (modernizavimą) (bendra suma 716,7 tūkst. Eur) nebuvo įvertinti kaip Panevėžio miesto savivaldybės skola ir neatvaizduoti Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje.

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Audito metu nustatėme duomenų iškraipymus Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų
finansinių ataskaitų rinkiniuose, kurių visuma turi reikšmingą įtaką Panevėžio miesto savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui.

Panevėžio miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys neparodo teisingos
Panevėžio miesto savivaldybės turto, finansavimo sumų, finansavimo pajamų vertės, sąnaudų vertės, nes:
– Panevėžio miesto savivaldybės administracijos apskaitoje dalis kelių ir gatvių neapskaityta bei
tinkamai neinventorizuota; baigtų statybos ir kapitalinio remonto darbų vertė metų pabaigoje neiškelta iš nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų į infrastruktūros ir kitų statinių grupę ir jiems neskaičiuotas nusidėvėjimas; turtas registruotinas kito ilgalaikio turto sąskaitoje nurašytas; negalėjome patvirtinti biologinio turto likučio sumos, nes iš Panevėžio mieste esančių 46 želdynų (parkų, skverų), užregistruoti tik 9 želdynai, neatliktas želdynų ir želdinių inventorizavimas savivaldybės lygiu;

– Panevėžio „Minties“ gimnazija du atskirus turto vienetus – pastatą ir kiemo aikštelę, apskaitė
kaip vieną turto vienetą pastatų grupėje, klaidingai skaičiavo nusidėvėjimą;

– Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras netinkamai vykdė bibliotekos fondo apskaitą;

– Panevėžio švietimo centras auditui nepateikė dokumentų, pagrindžiančių dalies sąnaudų;

– trys biudžetinės įstaigos netvarkė buhalterinės apskaitos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus arba tvarkė tik dalinai. Negalėjome įsitikinti Panevėžio lopšelių-
darželių „Žvaigždutė“ ir „Vaivorykštė“ finansinių ataskaitų rinkiniuose visų nurodytų sumų teisingumu,

– Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ – finansavimo sumų ir finansavimo pajamų sumų teisingumu;

– Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje ir Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“
nustatytos klaidos darbo užmokesčio apskaitos srityje.

Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas

Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto vykdymą nustatėme, kad pajamų surinkimas ir
asignavimų naudojimas nuosekliai didėja. Panevėžio miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų surinkimo planas neįvykdytas 3,1 proc. Faktiškai į Panevėžio miesto savivaldybės biudžetą 2018 metais gauta 2839,9 tūkst. Eur pajamų mažiau, negu planuota. Didžiausią gautų pajamų dalį, kaip ir 2017 metais, sudarė mokesčiai ir dotacijos.

Savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslintas išlaidų planas sudarė 93452,7 tūkst. Eur, faktinės
išlaidos – 87331,1 tūkst. Eur. Į faktines (įvykdymo) biudžeto išlaidas yra įskaitytas Savivaldybės 2017
metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutis. Biudžeto išlaidos panaudotos 16 programų vykdyti. 2015–2018 metų laikotarpiu pajamų surinkimas ir asignavimų panaudojimas nuosekliai didėjo.
Panevėžio miesto savivaldybės skolos ir skoliniai įsipareigojimai 2018-12-31, lyginant su 2018-
01-01, sumažėjo 28,4 proc.

Panevėžio miesto savivaldybė 2018 metais laikėsi nustatytų skolinimosi limitų.

Savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas turi trūkumų

Nustatytais atvejais Panevėžio miesto savivaldybės įstaigų pastatų eksploatavimui žemės sklypai
naudojami nesudarius panaudos sutarčių. Neįforminus žemės sklypų naudojimo dokumentų ir šiuose dokumentuose nenustačius žemės sklypų naudojimo sąlygų, kyla rizika, ar žemės sklypai apskaitomi tinkamai ir naudojami pagal paskirtį.

Panevėžio miesto savivaldybė, pažeisdama teisės aktų nuostatas, pardavė viešosios įstaigos
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos dalininko teises antrajam viešosios įstaigos dalininkui –
Panevėžio vyskupijos kurijai jo prašymu, ne viešo aukciono tvarka. Panevėžio miesto savivaldybėje nenustatyta, kokia tvarka planuojamos, skirstomos ir naudojamos nepanaudotos lėšos skirtos piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams skaičiuoti ir mokėti.

Dalis piniginei socialinei paramai nepanaudotų lėšų neskirtos socialinės apsaugos sritims finansuoti.
Panevėžio miesto savivaldybės administracija nustatytu atveju nevykdė savo funkcijos organizuoti
nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimą. Lėšas butams pirkti suplanavo ir pervedė
Panevėžio socialinių paslaugų centrui, kuris butus pirko nesivadovaudamas teisės aktų reikalavimais.

Panevėžio socialinių paslaugų centras automobilius nupirko neturėdamas Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos leidimo, nesilaikydamas skaidrumo ir nediskriminavimo principų, kitų teisės aktų reikalavimų.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, nesivadovaudama Želdynų ir želdinių
inventorizavimo ir apskaitos taisyklių reikalavimais, neorganizavo Savivaldybės želdynų ir želdinių
inventorizavimo atlikimo.

Nustatytais atvejais turto inventorizacija atlikta netinkamai – inventorizuota tik dalis Panevėžio
miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), netinkamai įforminti vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir statybos darbų inventorizacijos duomenys.”

Auditoriai ne tik vertino, bet ir pateikė rekomendacijas. Savivaldybės administracija rekomenduota numatyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme reglamentuotą piniginės socialinės paramos finansavimą, Savivaldybės tarybai teikti nustatyti piniginei socialinei paramai nepanaudotų lėšų planavimo, skirstymo ir naudojimo socialinės apsaugoms sritims tvarką, ištaisyti nustatytas klaidas dėl atostogų kaupinių apskaitos, patikslinti vietinės reikšmės kelių sąrašą ir teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai, nurodant kelių numerius ir išbraukiant iš jo dviračių ir pėsčiųjų taką, paskirti atsakingą asmenį, kuris kauptų, apdorotų ir sistemintų informaciją, susijusią su vietinės reikšmės keliais, organizuoti Savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizavimą pagal Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių reikalavimus.