Mantas Leliukas: tai jau panašu į mėginimą susidoroti

2017 m. lapkričio mėn. 3 d. paštu gavome 2017-11- 03 d. raštą Nr. 19-28194 (4.10), pasirašytą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus R.Paužos, kuriuo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuolat veikianti Darbo grupė apleistų ir nenaudojamų statinių, pastatų, NT būklei įvertinti ir sąrašui sudaryti nustatė, jog bendrovei priklausantis NT, registro Nr. 35/45921, Meistrų g.15, yra nenaudojamas ir apleistas bei paprašė iki 2017-12- 03 d. pateikti ,,duomenis apie pastato naudojimą ir imtis priemonių pastato būklei pagerinti, priešingu atveju jis gali būti įsąrašą NT, kuriam 2017 metais bus taikomas padidintas 3 proc. NT mokesčio tarifas.

Bendrovė pastatą valdo nuo 2014 metų rugsėjo mėn. Korporacijos Matininkai pastato įvertinimo ataskaitoje 2014-05- 02 užfiksuota : pastatas yra 1940 metų statybos, nupirktas nenaudojamas nuo 1991-ųjų metų, fiziškai pažeistas, kiaurymės išorės sienose, kiauras stogas, išdaužti langai, patalpose sunaikintos inžinerinių tinkle linijos, suirusi išorės ir vidaus apdaila, apleista teritorija. Nei iki sandorio, nei vėliau iki 2017-11- 03 d. miesto savivaldybė nebuvo pareiškusi reikalavimų pastato būklei pagerinti. Bendrovė, įsigijusi pastatą, ėmėsi pagal galimybes jį tvarkyti : iš pastato ir jo teritorijos pašalintos krūvos šiukšlių, statybinių atliekų, duženų, iškirsti krūmai, nuolat šienaujama. Dalis pastato patalpų pradėtos nuomoti ekonominei veiklai, dalyje vyksta miesto menininkų fotosesijos, įvairūs renginiai. 2016 m. pastate veikė Glass Jazz dirbtuvėlės. Pastato savininkai ir 8 nuomininkai, užsiimantys gamybine veikla, pirmiausia tvarko pastato vidų ekonominei veiklai,pagal finansines galimybes tvarko langus, duris, aplinką, nuolat imasi ir imsis priemonių pastato būklei pagerinti. Teritorija stebima, siekiant išvengti vagysčių bei griovimų. Parengta pastato pritaikymo ilgalaikei paskirčiai vizualizacija, pagal ją ketinama išsaugoti pastato istorinę išvaizdą, todėl senos plytos yra kaupiamos ir saugomos fasado remonto darbams, pritaikant pastatą galutinei paskirčiai. Bendrovė 2017-11- 29 raštu informavo savivaldybės administraciją apie tai, teigė, kad pastatas yra akivaizdžiai naudojamas, o vadinti jį apleistu gali tik tas, kuris nėra matęs, kaip šis keturiasdešimtųjų metų statybos pastatas bei jo aplinka atrodė iki jį įsigyjant naujiesiems savininkams. Pastatas po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo yra patyręs bešeimininkio turto likimą, nebuvo saugomas ir prižiūrimas taip pat ir ankstesnių savininkų rankose, tačiau savivaldybė niekada nerodė rūpesčio dėl to, netvarkė net šalia esančių viešųjų erdvių, todėl nėra teisinga reikalauti iš naujųjų savininkų, kad jie per kelis metus išspręstų per daugybę metų susikaupusias problemas. Tuo, kad pastatas naudojamas, jame vyksta ekonominė veikla ir tvarkomieji darbai,
galima kasdien įsitikinti vizualiai.

2017-11- 29 d. savivaldybės administracijos darbuotojas D. Stonys el. žinute pareikalavo iš mūsų pateikti nuomos sutartis su pastato savininkais. Kadangi nuomos sutartyse numatyta sąlyga sutarties sąlygas ir tekstą laikyti šalių komercine paslaptimi, 2017-12- 18 d. raštu informavome savivaldybės administraciją, jog to padaryti negalime, tačiau pateikėme nuomininkų sąrašą, vėl priminėme esant
akivaizdiems buvusio kelis dešimtmečius apleisto pastato tvarkymo, pastate vykstančios ekonominės veiklos ir jo strategijos formavimo požymius.

2017-01- 17 d. raštu dar kartą informavome Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorių R.Paužą apie tai, kad patalpos yra naudojamos, kas reiškia, kad nei jų durys, nei kitos patalpų angos nėra užkaltos ir ilgą laiką nenaudojamos, taip pat tai, kad nebuvo pateiktos nuomos sutarčių kopijos, nepaneigia nuomos fakto, kadangi faktinį patalpų naudojimą, sudaryta komisija gali patikrinti ir nustatyti faktinės patalpų apžiūros metu, kas ir turėjo būti padaryta. Taip pat informavome, kad atsižvelgiant į VĮ Registrų centro duomenis, ginčo pastato fizinio nusidėvėjimo procentas yra 70, ir šie viešo registro duomenys nėra nuginčyti. Pats pastatas nėra apgriuvęs, apdegęs ar netvarkomas, nėra jokių rašytinių duomenų, kurių pagrindu būtų kompetentingos institucijos fiksuotas faktas dėl statinio neatitikimo LR statybos įstatymo keliamiems reikalavimams. Taip pat informavome, kad dėl šio pastato nuo 2016-03- 23 dienos Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamas ginčas, dėl ko didelės investicijos į pastatą nėra galimos, nes panaikinus sandorį, dabartinis savininkas patirtų nuostolius, kadangi žinodamas, kad dėl turto vyksta teisminis ginčas, investicijas į ginčo turtą turėtų prisiimti kaip savo riziką, ir ši aplinkybė turėtų būti įvertinta, konstatuojant, kad bendrovė šiuo metu dėl vykstančio teisminio ginčo, negali pilna apimtimi investuoti į pastato tvarkymą. Dar kartą informavome administracijos direktorių, jog pastato būklė neatitinka Panevėžio miesto Tarybos Tarybos 2009-05- 28 sprendimo Nr. 1-33- 4 3 p. išvardintiems kriterijams.

Nepaisant mūsų teiktos informacijos, savivaldybės administracijos darbuotojas J.Leipus pateikė savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos komitetui svarstyti ir pritarti savo 2017-01- 08 d. raštą, kuriame informuojama apie iš savivaldybės administracijos darbuotojų sudarytos Darbo grupės apleistų ir nenaudojamų statinių, pastatų, NT būklei įvertinti ir sąrašui sudaryti informaciją – sąrašą su vizualine medžiaga. Sąrašo sudarymo data rašte nenurodyta. Dalyvauti darbo grupės posėdyje mūsų bendrovė nebuvo pakviesta. Miesto ūkio ir aplinkos komiteto posėdis vyko 2018-01- 17 d., mūsų bendrovės atstovai nebuvo pakviesti jame dalyvauti. Miesto ūkio ir aplinkos komiteto posėdyje jo nariai nebuvo informuoti apie mūsų bendrovės teiktą informaciją, jiems nebuvo pateiktas nei vienas mūsų raštas, nepridėtas Darbo grupės apleistų ir nenaudojamų statinių, pastatų, NT būklei įvertinti ir sąrašui sudaryti protokolas, kuriame būtų išdėstytas mūsų motyvų paneigimas, pridėta tik viena nuotrauka – iš vidinės pastato pusės, iš kurios kaip tik neįmanoma nustatyti pastato naudojamumo, tačiau buvo teikiama tikrovės neatitinkanti informacija, jog pastatas yra nenaudojamas. Informaciją komitetui pristatė savivaldybės administracijos darbuotojai, minėtos grupės nariai D.Stonys ir R.Servienė. Mes manome, kad savivaldybės administracija, nei karto nepateikusi mūsų bendrovei nurodymo sutvarkyti pastatą pageidaujamu būdu ir nesuteikusi tam protingo termino (2017-11- 03 nurodymas imtis priemonių pastato būklei pagerinti iki 2017-12- 03 d. nelaikytinas tokiu), jos atstovai – ignoruodami realią pastato būklę bei jos pokyčius, teikdami politikų sprendimui neatitinkančią tikrovės informaciją žodžiu, nuslėpdami bendrovės paaiškinimus, reikalaudami komercinę paslaptį sudarančios informacijos, teikdami klaidinančią vizualinę medžiagą, elgėsi neteisėtai ir biurokratiškai, nesilaikė tinkamo viešojo administravimo principų, galimai buvo šališki ir nepagrįstai įrašė bendrovės pastatą į sąrašą NT, kuriam bus taikomas padidintas NT mokesčio tarifas.

Vasario 2 dieną gavome Seimo kontrolierių įstaigos atsakymą. Jame rašoma:

„Seimo kontrolierius, ivertinęs problemos svarbą Pareiškėjui, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio I dalimi, prašo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus -įvertinti skunde nurodytas aplinkybes ir remiantis
protingumo, proporcingumo principais neirašyti Pareiškėjo pastato į sąrašą kuriems pastatams taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, jeigu pastatas jau yra irašytas į šį sąrašą – spręsti šio sąrašo pakeitimo klausimą“

Deja Seimo kontrolierių įstaigos atsakymas nėra pridėtas prie miesto Tarybos komitetuose svarstomos medžiagos, todėl nors ir nenoriu galvoti, kad jį norima nuslėpti nuo ketinančių priimti sprendimą politikų, bet judėjimo „Kartu“ vairuojamos administracijos veiksmai rodo ką kitą. Man tai jau panašu į mėginimą susidoroti. 

Vasario 16
Padidinti šriftą